آزمایشگاه و فن آوری استریلیزاسیون

مدیر صادرات Sertan İnce

مدیر صادرات Sertan İnce و هماهنگ کننده فروش منطقه ای Hayri Acar از Nüve نیز در این رویداد شرکت کرده بودند.

مدیر صادرات Sertan İnce و هماهنگ کننده فروش منطقه ای Hayri Acar از Nüve نیز در این رویداد شرکت کرده بودند.